Rád bych vám zadal překlad. Co mám pro to udělat?

Překlady nám můžete zadávat osobně v naší kanceláři, zasílat poštou,
faxem
nebo e-mailem. Vždy však požadujeme písemnou a Vámi
podepsanou objednávku, kde budou uvedeny údaje potřebné pro fakturaci a kontakt na Vás, požadovaný jazyk překladu, termín dodání, způsob odběru a platby. Můžete též využít náš formulář objednávka.

Musím si hotový překlad vyzvednout osobně?

Nikoliv, po dohodě s Vámi zašleme překlad elektronickou poštou, poštou, faxem, kurýrem nebo si jej samozřejmě můžete i osobně vyzvednout v naší kanceláři. Upozorňujeme, že soudně ověřené překlady nelze
zaslat e-mailem ani faxem!

Co je soudně ověřený překlad a jaký je rozdíl mezi soudním a notářským ověřením?

Soudně ověřený překlad je překlad opatřený doložkou tlumočníka jmenovaného soudem a je pevně svázán s předlohou, ze které byl vyhotoven (originál nebo kopie listiny). V doložce tlumočník stvrzuje, že překlad v cílovém jazyce doslova souhlasí s původním zněním originálu. Tento překlad má váhu úředního dokumentu. Notářské ověření je potvrzení notáře, že kopie a originál jsou totožné.

Jakou formou zaplatím?

Hotový překlad se hradí hotově nebo platbou na fakturu, případně je možné zaslat jej na fakturu. U nových klientů požadujeme platbu v hotovosti, rovněž tak u občanů, kteří jednorázově požadují překlad různých dokumentů (rodné, oddací, živnostenské listy, potvrzení atp.) Dlouhodobí a stálí klienti platí na fakturu.

Co je to normostrana?

Základní jednotkou stanovenou pro výpočet ceny překladu je jedna normostrana, která obsahuje 1800 znaků (30 řádků x 60 úhozů na řádek včetně mezer) v cílovém jazyce. Pozor - stránka, kterou opticky vidíte není totožná s normostranou! Rozhodující je skutečně pouze počet znaků, nikoliv velikost písma nebo grafická úprava.

Jak počítáte cenu překladu?

Počet normostran vypočítáme v dokumentu Word v nabídce
"Nástroje / Počet slov / počet slov + počet znaků bez mezer"
. Počet normostran zaokrouhlujeme na jedno desetinné místo. Při kalkulaci ceny překladu vycházíme z počtu normostran v cílovém jazyce.

Jaká je minimální účtovaná jednotka?

Minimální účtovanou jednotkou je 0,5 normostrany u běžných překladů
a 1 normostrana u soudních překladů. U tlumočení je minimální účtovanou jednotkou 1 hodina.

Pokud mám překlad již hotový, můžete mi ho pouze ověřit?

Ano, abychom mohli Váš hotový překlad opatřit doložkou soudního tlumočníka, potřebujeme od Vás předlohu (dokument), ze kterého byl překlad pořízen a Váš hotový překlad. Naši překladatelé ověřují pouze překlady kompletní a bezchybné. Proto doporučujeme dodat nám kromě vytištěné verze překlad ještě v digitální podobě, aby bylo možné
s ním dále pracovat.

Jakou máte otevírací dobu?

V pracovních dnech jsme Vám k dispozici v době od 8.00 do 17.00. Pokud nemůžete z nějakých závažných důvodů Vaši zakázku vyřídit v této době, zavolejte nám, jistě po společné konzultaci najdeme nějaké jiné vhodné řešení.

Jaké jsou dodací lhůty?

Dodací lhůty jsou individuální, uzpůsobené Vašim potřebám. V zásadě
však platí, že všechny zakázky v rozsahu 1-2 strany vyřizujeme
v den zadání.

Kolik jazyků překládáte?

Naše kancelář poskytuje překlady do 40 jazyků, což představuje všechny evropské a světové jazyky, zpravidla v kombinaci s češtinou.

V jakých formátech přijímáte překlady a v jakých formátech překládáte?

Standardně překládáme ve formátu MS Office, tj. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Pokud potřebujete jiný formát, zavolejte nám, jistě Vám bude-
me schopni pomoci.

Dokážete zachovat grafickou úpravu dokumentu?

Samozřejmě. Naším cílem je překlad, který graficky zcela odpovídá předloze, případně jehož grafiku si sami určíte.

Co je simultánní a co je konsekutivní tlumočení?

Při simultánním tlumočení je obsah projevu tlumočen současně s řečníkem do cílového jazyka bez prodlev (např. konference). K takovému tlumočení
je zpravidla třeba použít tlumočnickou techniku a je třeba, aby v kabinách pracovali dva tlumočníci, kteří se střídají. Při konsekutivním tlumočení tlumočník vyslechne určitý kratší úsek tlumočeného projevu a přetlumočí
jej do cílového jazyka. U tohoto typu tlumočení je třeba, aby řečník dělal
ve svém projevu pauzy.

Mohu se spolehnout, že získané informace považujete za důvěrné?

Samozřejmě ano. Se všemi spolupracujícími překladateli má naše kancelář uzavřenou smlouvu o zachování mlčenlivosti a mlčenlivostí jsme vázání automaticky podle §§ 17 a 51 Obchodního zákoníku o obchodním tajemství. Na požádání klienta jsme rovněž ochotni uzavřít s ním o zachování mlčenlivosti písemnou dohodu.

Mají stálí zákazníci nějaká zvýhodnění?

Ano, stálí zákazníci mají především individuální ceny a řadu nadstandardních služeb zdarma.

Jak zajišťujete kvalitu překladu?

Zajištění kvality překladu začíná výběrem vhodného překladatele. Pro vyhotovení kvalitního překladu je však vždy nutná spolupráce nás - odborníků jazykových a Vás odborníků a především uživatelů. Samozřejmě, že jsou nutné korektury jak gramatické a stylistické, tak prováděné rodilými mluvčími.

Pokud jste nenašli na těchto stránkách odpověď na Vaši otázku, neváhejte nás ihned kontaktovat telefonicky nebo nám napsat.